ГРАЂЕВИНСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Само по ВГГШ

Master strukovne studije

Raspored predmeta po semestrima za studijski program master strukovnih studija
Građevinsko inženjerstvo u visokogradnji

R. 
Br.
Šifra 
pred-
meta 
Naziv predmeta Sem. Tip Status
pred-
meta 
Časovi aktivne
nastave
Ostali
časovi
ESPB
P V DON PIR
PRVA GODINA
1. BKUV Betonske konstrukcije
u visokogradnji
1. S O 2 2       7
2. MKUV Metalne konstrukcije
u visokogradnji
1. S O 2 2       7
3. MNSI Metodologija naučno-
stručnog istraživanja
1. AO O 2 2       7
4. UGPR Urbanističko građevinske
procedure
1. SA O 2 2       7
5. UPPR Upravljanje projektima 1. SA O 2 2       7
6. INSI Informacioni sistemi 2. SA O 3 3       7
7. ZKUV Zidane konstrukcije
u visokogradnji
2 S O 2 3       5
Predmet izbornog bloka 1.
8. UPIN Upravljanje investicijama 2. SA IB 2 2       7
9. TEPL Teorija planiranja 2. SA IB 2 2       7
Predmet izbornog bloka 2.
10. EESZ Energetska efikasnost
i sertifikacija zgrada
2. SA IB 2 1 2     4
11. TORO Trajnost, održavanje,
sanacija i rekonstrukcija
objekata visokogradnje
2. SA IB 2 1 2     4
12. STPR1 Stručna praksa 1 2. SA O         6 2
Ukupno časova
(predavanja+vežbe, DON, PIR, ostali čas.)
i bodovi na godini
285
(19)
285
(19)
30
(2)
0 90
(3)
60
Ukupno časova aktivne nastave na godini 600    
 
DRUGA GODINA
13. MUAK Modelovanje u analizi
konstrukcija
3. SA O 2 2       8
14. PKAP Proračun konstrukcija i
aseizmičko projektovanje
3. S O 2 2       7
15. FOVG Fundiranje objekata
visokogradnje
3. S O 2 2       6
16. SKON Savremene konstrukcije 3. SA O 2 2       6
Predmet izbornog bloka 3.
17. GISS Gradski infrastrukturni
sistemi
3. SA IB 2 2       5
18. SPNPK Spregnute i PNP
konstrukcije
3 S IB 2 2       5
Predmet izbornog bloka 4.
19. OARP Osnovi arhitektonskog
projektovanja
3. SA IB 2 2       5
20. ETRG Evropska tehnička
regulativa u građevinarstvu
3 S IB 2 2       5
21. PISR Primenjeni istraživački
rad
4. SA O       20   5
22. STPR2 Stručna praksa 2 4. SA O         6 3
23. ZVRD Završni rad 4. SA O         10 15
Ukupno časova
(predavanja+vežbe, DON, PIR, ostali časovi)
i ESPB na godini
180
(12)
180
(12)
0 300
(20)
240
(16)
60
Ukupno časova aktivne nastave na godini 660    
 
Ukupno časova aktivne nastave, ostali časovi
i bodova za sve godine studija
1260  330 120

 

USLOVI ZA UPIS NA MASTER STRUKOVNE STUDIJE