Gradjevinski odsek

Studijski program: GRAĐEVINSKO INŽENJERSTVO

Samo po VGGŠ

Završni radovi i unutrašnje instalacije


R.b. Pogledajte uvećano (levi click)
ili preuzmite materijal (desni click>save target as)
Veličina
dokumenta
1 Opis predmeta - Akreditovani program iz 2017. godine 295 kb
2 Opis predmeta - Akreditovani program iz 2012. godine 178 kb
3 Opis predmeta - Akreditovani program iz 2007. godine 168 kb

 

PLAN NASTAVE - ZAVRŠNI RADOVI  I INSTALACIJE

STUDIJSKI PROGRAM: GRAĐEVINSKI

V semestar 2014/2015

ZAVRŠNI RADOVI I INSTALACIJE   nastava se odvija u V semestru

PLAN NASTAVE
Broj časova predavanja 3 + 3 časa vežbanja
Broj ESPB bodova 6
Nastava se odvija 14. nedelja (oktobar-januar)


Predmetni nastavnik                                                     

mr Marina Nikolić Topalović dia


PROGRAM NASTAVE
Završni radovi i instalacije imaju za cilj upoznavanje studenata sa:
1) Završnim radovima na objektu u smislu tehnologije, vrste i karakteristike materijala i njihove primene u završnim radovima na objektu visokogradnje. Izrada predmera radova za pojedine pozicije završnih radova. Svrha ovih predavanja i vežbi je osim prethodno navedenog i upoznavanje sa tehničkim propisima i normama u građevinarstvu koje se odnose na završne radove kao i obračun pozicija završnih radova.
2)Unutrašnjim instalacijama objekata visokogradnje. U okviru predmeta je planirano detaljno upoznavanje sa instalacijama vodovoda i kanalizacije, koje su obrađene sa aspekta projektovanja i izvođenja. Obzirom da se u budućem bavljenju strukom u praksi može očekivati da rade na izvođenju projekata Vodovoda i kanalizacije, potrebno je da steknu osnovna znanja iz ovog predmeta koja će im omogućiti da ravnopravno učetvuju u izvođenju ovih instalacija i rešavanju zadataka iz te oblasti, dimenzionisanja mreže, problematike izvođenja i tehničkog prijema instalacije vodovoda i kanalizacije, predmer radova za instalacije vodovoda i kanalizacije. Osim toga planom je predviđeno i upoznavanje sa ostalim instalacijama u objektima visikogradnje, na informativnom nivou, što će osposobiti studente za učešće u izvođenju objekta odnosno potreba i zahteva  projektanata i izvođača ostalih instalacija na objektu.

Nastava se odvija u 14. nedelja (oktobar-januar) u sklopu predmeta je predviđena i izrada dva grafička rada koji nisu obavezni niti su uslov za izlazak na ispit:
1.Grafički rad iz predmeta UNUTRAŠNJE INSTALACIJE, rok za predaju rada je 8.(osma) nedelja.   
2.Grafički rad iz predmeta ZAVRŠNI RADOVU, rok za predaju ovog rada je 14.(četrnaesta) nedelja.
Svaki od ovih radova se posebno vrednuje i ocenjuje, ocena rada je adekvatna broju bodova koji se dobijaju na grafičkom radu. (ocena od 1-10)
Elaborati nisu uslov za izlazak na ispit a rokovi za predaju elaborata su precizirani i striktni, posle čega se gubi mogućnost da se dobiju bodovi iz grafičkog rada.

PREDAVANJA
Nastava se odvija u četrnaest nedelja u periodu oktobar-januar.

PREDAVANJA IZ UNUTRAŠNJIH INSTALACIJA
U prvoj polovini semestra od 1. nedelje zaključno sa 8. nedeljom su predavanja i vežbe iz Unutrašnjih instalacija.
U drugoj polovini semestra od 9. nedelje do 14. su predavanja i vežbe iz Završnih radova. Prvi kolokvijum se planira za 24.11.2014
Predavanja se odvijaju po sledećem rasporedu  :
I.nedelja
1. Upoznavanje sa predmetom, Instalacije u objektima, osnovni sistemi vodovoda i kanalizacije naselja,
2. Otpadne vode, postrojenja za prečišćavanje, Vodovodna i kanalizaciona mreža objekta, i materijali za njihovo izvođenje, fazonski komadi, armature priključci na vodovodnu i kanalizaconu mrežu, vodomerno okno, glavni revizioni silaz, kinete.


II.nedelja
3. Sanitarni pribor i uređaji, kanalizacija i vodovod u objektu, ogranci, vertikale, priključci.
4.Prefabrikacija, integracija instalacija, sanitarne kabine,
III.nedelja
5. Horizontalni i vertikalni razvod instalacija vodovoda, priprema tople vode, lokalna i centralna, propisi u ovoj oblasti.
6. Horizontalni i vertikalni razvod instalacija kanalizacije, atmosverska kanalizacija, propisi u ovoj oblasti,
IV.nedelja
7.Izometrijska šema vodovodne mreže, dimenzionisanje i proračun,
8. Presek, kaskada, proračun i dimenzionisanje kanalizacione i atmosverske mreže, Septičke jame, biorotori, separatori,
V.nedelja
9. Hidrantska mreža, projekat zaštite od požara,
10. Tehnička dokumentacija, Tehnički opis, predmer radova instalacija Vodovoda i kanalizacije.
VI.nedelja
11. Izvođenje i ispitivanje vodovodne i kanalizacione mreže, Tehnički prijem instalacija vodovoda i kanalizacije,
12. Prijemnici sunčeve energije, mogućnost primene za zagrevanje tople vode i grejanje objekta.
- aktivni sistemi
- pasivni sistemi
- alternativni sistemi.     
VII.nedelja
13. Ostale instalacije u objektu, Elektro instalacije, Gromobranske instalacije, mašinske instalacije, instalacije za dojavu požara, Centralno usisavanje,
14. Liftovi, Instalacije za evakuaciju smeća,Instalacije grejanja,Instalacije za ventilaciju,

VIII.nedelja

Rok za predaju Elaborata iz Unutrašnjih instalacija, Kolokvijum iz Unutrašnjih instalacija 24.11.2014

PREDAVANJA IZ ZAVRŠNIH RADOVA
U drugoj polovini semestra od 9. nedelje do 14. su predavanja i vežbe iz Završnih radova.
Predavanja se odvijaju po sledećem rasporedu  :
IX.nedelja
1.Uvodno predavanje, podela završnih radova, modularna koordinacija, stolarski radovi.
2.Bravarski radovi, bela u crna bravarila, aluminijumski i plastični prozori i vrata,
3. Staklorezački radovi,Roletnarski radovi,
4. Limarski radovi, Fasaderski radovi,
X.nedelja
5. Teracerski radovi, Keramičarski radovi, Oblaganje kamenim pločama,
6. Bravarski radovi kod stepenišnih ograda,

7. Parketarski radovi, Izolaterski radovi,zvučne izolacije, termoizolacije, zvučne izolacije,
8.Hidro izolacije, Termo izolacije, Ravni korovovi, Zeleni krovovi,

XI.nedelja
9. Krovopokrivački radovi, Limarski radovi kod krovova,
10. Fasaderski radovi, obloge za fasade,
XII.nedelja
11. Gipsarski radovi, podignuti podovi.
12. Lake pregrade, montažne i demontažne i spušteni plafoni,
XIII.nedelja
13. Molersko farbarski radovi,Tapetarski radovi,
14. Antikorozivna zaštita.
XIV.nedelja

Termin za predaju drugog grafičkog rada/Završni radovi

PROGRAM VEŽBANJA- termin plan

VEŽBE IZ UNUTRAŠNJIH INSTALACIJA
Rade se na osnovama koje su zadate preko sajta predmeta. Projekat instalacija vodovoda i kanalizacije i analiza rešenja sanitarnih prostorija.

1. Situacija objekta R 1:200, na formatu  A3;
2. Osnova suterena (ak1o je ima) u razmeri  R 1:50, na formatu  A3;
3. Osnova prizemlja u razmeri R 1:50, na formatu  A3;
4. Osnovu sprata u razmeri R 1:50, na formatu  A3;
5. Osnovu povučenog sprata (ako je ima) u razmeri R 1:50, na formatu  A3;
6. Osnovu krovnuh ravni u razmeri  R 1:50, na formatu  A3;
7. Podužni presek kroz objekat u razmeri  R 1:50, na formatu  A3;
8. Fasade u razmeri  R 1:50, na formatu  A3.

PROGRAM VEŽBANJA- termin plan
UNUTRAŠNJE INSTALACIJE
1- nedelja- Podela zadataka za prvi grafički rad, pozicioniranje objekta na građevinskoj parceli, određivanje lokacije, građevinske i regulacione linije, sistema gradskog vodovoda i kanalizacije i priključaka na uličnu mrežu;
2- nedelja-Sanitarne prostorije, dimenzionalna i funkcionalna analiza, sanitarni uređaji, način priključenja na vodovodnu i kanalizacionu mrežu, ;
3-nedelja- Sanitarne prostorije, sanitarni uređaji, način priključenja na vodovodnu i kanalizacionu mrežu, priprema tople vode, lokalna i centralna;
4-nedelja- vertikalni i horizontalni razvod vodovodne i kanalizacione mreže Razvijeni presek kanalizacione mreže, način prikazivanja, proračun kaskade, način prikazivanja priključka na uličnu mrežu, dimenzionisanje odvodnog kanala.
5-nedelja- Izometrijska šema vodovodne mreže, dimenzionisanje po Brixu,
6- nedelja - Izometrijska šema vodovodne mreže, dimenzionisanje po Brixu, Hidrantska mreža;
7- nedelja - Vežvanje za pripremu prvog kolokvijuma.
8. nedelja- predaja grafičkog rada iz Unutrašnjih instalacija.


ZAVRŠNI RADOVI
9-nedelja- Podela zadataka za drugi grafički rad, prvi  zadatak, pozicioniranje stolarskih i bravarskih elemenata, način prikazivanja u projektima, šema stolarije i bravarije.
-nedelja Drugi zadatak-detalji stolarskih i bravarskih otvora u kombinaciji sa roletnarskim radovima i limarskim radovima, fasaderski radovi;
10- nedelja-bravarska ograda na stepeništu sa ispunom, staklo, drvo, bravarija, obrada poda u stepenišnom prostoru, keramičarski radovi, teracerski radovi, oblaganje kamenom;
11- nedelja –izolaterski radovi, hidro izolacije, termo izolacije, zbučna izolacija;
12– nedelja- krovopokrivavački radovi , ravni krovovi, zeleni krovovi;
13- nedelja -laki pregradni zidovi i spušteni plafoni i podopalagački radovi, parketarski;
14- nedelja  rok za predaju grafičkog rada iz Završnih radova.


Drigi kolokvijum se polaže u januarskom ispitnom roku,  studenti koji su položili prvi kolokvijum u terminu 7 nedelja semesta imaće mogućnost da polažu drugi kolokvijum. Studenti koji nisu položili prvi kolokvijum polagaće ceo ispit iz Završnih radova i instalacija.

VERIFIKACIJA ZNANJA
Verifikacija znanja se odvija kroz:

DVA KOLOKVIJUMA
1. Dva kolokvijuma, koji se polažu u toku i na kraju semestra.

a) Kolokvijum iz Završnih radova se polaže se polaže u 7(sedmoj) nedelji semestra. Ovaj kolokvijum nije obavezan i boduje se boduje od 0-25, minimum za prolaz je 14 bodova.
Ova provera znanja nije obavezna ali se sa položenim kolokvijumom studenti oslobađaju dela pismenog ispita (iz oblasti Završni radovi) u toj školskoj godini, što znači do 1.10.2015 godine. U slučaju da student ne položi do1.10.2015 godine,  ispit stečeni bodovi se posle tog roka brišu.
b) Kolokvijum iz Unutrašnjih instalacija se polaže u januarskom ispitnom roku. Kolokvijum nije obavezan, boduje se od 0-25 poena, minimum 14 poena se smatra položenim kolokvijumom. Ova provera znanja nije obavezna ali se sa položenim kolokvijumom studenti oslobađaju dela pismenog ispita (iz oblasti Unutrašnje instalacije) u toj školskoj godini, što znači do 1.10.2015 godine. U slučaju da student ne položi ispit do 1.10.2015 godine, stečeni bodovi se posle tog roka brišu.

DVA GRAFIČKA RADA
2. Dva grafička rada, iz svake oblasti, vrednuju se od 1-10 bodova, naprimer (8+4) je broj bodova sa elaborata, a dobijeni bodovi se sabiraju sa bodovima sa kolokvijuma. Grafički radovi nisu obavezni i nisu uslov za izlazak na pismeni ili usmeni deo ispita.

PISMENI ISPIT
Primeri ispitnog zadatka se nalaze na sajtu predmeta
3. Za studente koji nisu položili kolokvijume pismeni ispit se polaže iz dva dela. Pismeni ispit iz Završnih radova i pismeni ispit iz Unutrašnjih instalacija,. Svaka od oblasti se boduje posebno od 0-25 poena, minimum 14 poena za prolaz i svake oblasti ponaosob.  Bodovi se sabiraju sa bodovima koje su kandidati dobila na predatim grafičkim radovima (ako su  ih predali), a uslov za polaganje usmenog dela ispita je minimum 35 bodova.

USMENI ISPIT
4. Usmeni deo ispita na koji se pozivaju studenti koji su na predispitnim obavezama sakupili 35 bodova, uz uslov da na svakom od kolikvijuma/pismenog dela ispita, imaju minimum 14 bodova, po modelu:

Oblast Završni radovi
0-25
Unutrašnje instalacije
0-25
Kolokvijum-Ispit Minimum 14 Minimum 14
Grafički rad-
nije obavezan, ali u slučaju malog broja bodova na kolokvijumima je potreban za uslov
Grafički rad iz Završnih/bodovi
+
Grafički rad iz Instalacija/bodovi
Uslov za usmeni ispit Minimum 35 bodova
Usmeni ispit maksimum 15 maksimum 15
Položen ispit Minimum 56 maksimum 100/bodova

ZAVRŠNI RADOVI- Usmeni deo ispita je obračun pozicija sledećih radova:

 • Obračun stolarskih radova.
 • Obračun roletnarskih radova.
 • Obračun bravarskih radova.
 • Obračun staklorezačkih radova.
 • Obračun limarskih radova.
 • Obračun izolaterskih radova.
 • Obračun podopolagačkih radova.
 • Obračun parketarskih radova.
 • Obračun keramičarskih radova.
 • Obračun teracerskih radova.
 • Obračun kamenorezačkih radova.
 • Obračun fasaderskih radova.
 • Obračun gipsarskih radova.
 • Obračun molerskih radova.
 • Obračun farbarskih radova.
 • Obračun tapetarskih radova.
 •  Obračun krovopokrivačkih radova.

Ovi obračuni se vežvaju u terminu predviđenom za vežbe na predmetu a u skladu sa tematskom jedinicom koja se obrađuje.

UNUTRAŠNJE INSTALACIJE- Usmeni deo ispita je proračun i dimenzionisanje nekog dela vodovodne ili kanalizacione mreže, u skladu sa primerima koji su urađeni u autorizovanim izvodima sa predavanja.

Ocena iz predmeta se formira na osnovu sledećeg broja bodova:

Bodovi: Ocena:
manje od 55 bodova 5
56 - 64 bodova 6
65 - 74 bodova 7
75 - 84 bodova 8
85 - 94 bodova 9
95 - 100 bodova 10

Konsultacije se odvijaju u kabitetu prema terminu koji je istaknut na oglasnoj tabli i sajtu škole. U ispitnim rokovima prema rasporedu koji se naknadno objavljuje.
Studenti koji su dobili pozitivnu ocenu na prvom kolokvijumu  u svakom narednom ispitnom roku mogu polagati test koji obuhvata samo drugi deo gradiva (Unutrašnje instalacije) u svim narednim ispitnim rokovima do 01.10.2015 i posle tog roka gube mogućnost da ovaj ispit polažu parcijalno.


SPISAK LITERATURE

  1. UNUTRAŠNJE INSTALACIJE skripte, mr Marina Nikolić Topalović;
  2. UNUTRAŠNJE INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE zbirka rešenih zadataka;
       mr Marina Nikolić Topalović;
  3. TEHNIČAR  5 građevinski priručnik;
  4. TEHNIČAR  3 građevinski priručnik;
  5. ARHITEKTONSKE KONSTRUKCIJE  I  Miodrag Petrović- Arh. Fakultet;
  6. ARHITEKTONSKE KONSTRUKCIJE  I I  Miodrag Petrović- Arh. fakultet;
  7. OSNOVI ZGRADARSTVA  1-7; Krešimir Martinković , Beograd- Novi Sad 1985;
  8. ARHITEKTONSKI PRIRUČNIK   82, Beograd , Naš stan;
  9. ARHITEKTONSKI PRIRUČNIK   84, Beograd , Naš stan;
10. ARHITEKTONSKI PRIRUČNIK   85, Beograd , Naš stan;
11. ARHITEKTONSKE KONSTRUKCIJE 1,           Petar K Krstić;
12. ARHITEKTONSKE KONSTRUKCIJE 2, Petar K Krstić;
13. TEHNIČKI USLOVI  I DEO, za izvođenje završnih radova u građevinarstvu, Beograd; 
14. TEHNIČKI USLOVI  I I DEO, za izvođenje završnih radova u građevinarstvu, Beograd; 
15.NORME I STANDARDI RADA U GRAĐEVINARSTVU  I i II, Beograd; 
16. FASADNI ZIDOVI OD OPEKARSKIH PROIZVODA,  IMS,Beograd;
17. SANACIJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA  Krunić Stevan;
18. IZVOĐENJE RADOVA U VISOKOGRADNJI, Dušanka Đorđević, Beograd;
19. ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE, PROZORI I VRATA,skripte,
       prof dr. Slavka Stanković;
20. ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE ,SKLOPOVI I ELEMENTI- skripte,
       prof dr. Slavka Stanković;
21. IZVODI SA PREDAVANJA IZ PREDMETA ZAVRŠNI RADOVI, Zrnić Jovana,
       Mirjana Milojević Turina,Marina Nikolić Topalović.


Viši predavač  mr Marina Nikolić Topalović dipl. inž.Arh.