ГРАЂЕВИНСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Само по ВГГШ

Nastavni plan na studijskom programu Građevinsko inženjerstvo

Akreditovani program iz 2012. godine

Po novom nastavnom programu nastavu slušaju studenti upisani u prvu godinu studija u školskoj 2012/2013. godini, kao i studenti koji su u školskoj 2012/2013. godini obnovili prvu godinu studija.

 
Naziv predmeta

Sem.

Tip
Status
pred-
meta
Časovi
aktivne
nastave
ESPB ESPB
/
SEM
Do
2015/16
Od
2015/16
P V DON
PRVA GODINA
1 MAT1 Matematika 1 1 AO O 2 2   7 6 30
2 FIZK Fizika 1 AO O 2 2   6 6
3 GEOD Geodezija 1 NS O 2 2   6 6
4 GRK1 Građevinske konstrukcije 1 1 NS O 2 2   7 6
5 GRMA Građevinski materijali 1 NS O 2 2   4 6
6 MAT2 Matematika 2 2 AO O 2 3   6 6 30
7 OMAT Mehanika i otpornost
materijala
2 NS O 3 3   7 7
8 GRK2 Građevinske konstrukcije 2 2 NS O 2 2   6 6
9 NACG Nacrtna geometrija 2 NS O 2 2   5 5
10 ININ Informatika za inženjere 2 AO O 2 2   6 6
                     
Po novom nastavnom programu nastavu slušaju studenti upisani u drugu godinu studija
u školskoj 2013/2014. godini, kao i studenti koji su u školskoj 2013/2014. godini
obnovili drugu godinu studija.
                     
DRUGA GODINA
11 TENG Tehnički engleski jezik 3 AO O 2 1   4 30
12 HIDR Hidrotehnika 3 NS O 2 2   5
13 PRIM Primena računara 3 NS O 2 2   5
14 STK1 Statika konstrukcija 1 3 NS O 2 2   6
15 SAO1 Saobraćajnice 1 3 NS O 2 2   5
Predmet izbornog bloka 1.
16 GMEH Građevinska mehanizacija 3 SA IB 1 1   5
17 EKOL Ekologija 3 SA IB 1 1   5
18 MDK1 Metalne i drvene
konstrukcije 1
4 NS O 2 2   5 30
19 BET1 Betonske konstrukcije 1 4 NS O 2 2   6
20 MTFU Mehanika tla i fundiranje 4 NS O 2 3   6
Predmet izbornog bloka 2.
21 GREK Građevinska ekonomija 4 SA IB 1 1   5
22 UPRK Upravljanje kvalitetom
u građevinarstvu
4 SA IB 1 1   5
Predmet izbornog bloka 3.
23 STK2 Statika konstrukcija 2 4 SA IB 2 2   8
24 SAO2 Saobraćajnice 2 4 SA IB 2 2   8
                     
Nastava na trećoj godini studija, po akreditovanom programu iz 2012. godine,
kreće od školske 2014/2015. godine.
                     
TREĆA GODINA
25 ORGR Organizacija građenja 5 SA O 3 3   6 30
26 ZAVR Završni radovi i
unutrašnje instalacije
5 SA O 3 3   6
27 TEHN Tehnologija građenja 5 SA O 3 3   6
Predmet izbornog bloka 4.
28 MDK2 Metalne i drvene
konstrukcije 2
5 SA IB 2 2   7
29 BET2 Betonske konstrukcije 2 5 SA IB 2 2   7
Predmet izbornog bloka 5.
30 SOGR Softveri u građevinarstvu 5 SA IB 2 2   5
31 UPIN Upravljanje investicijama 5 SA IB 2 2   5
32 ZBNR Zaštita i bezbednost na radu 6 SA O 2 2   4 30
33 REGA Regulativa u građevinarstvu
i arhitekturi
6 SA O 2 2   4
Predmet izbornog bloka 6.
34 STOG Savremene metode tehnologije
i organizacije građenja
6 SA IB 3 5   6
35 SAKN Savremene konstrukcije 6 SA IB 3 5   6
36 STPR Stručna praksa 6 SA IB - -   3
37 DIPL Diplomski rad 6 SA IB - -   13
Ukupno ESPB bodova 180