ГРАЂЕВИНСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Само по ВГГШ

Studijski program GRAĐEVINSKO INŽENJERSTVO akreditovan 2017. godine

Raspored predmeta po semestrima i godinama studija za osnovne strukovne studije (OSS)

R. 
Br.
Šifra 
pred-
meta 
Naziv predmeta Seme-
star
Tip
pred-
meta 
Status
pred-
meta 
Aktivna nastava Ostali
časovi
ESPB
P V DON
PRVA GODINA
1. MAT1 Matematika 1 1. AO O 2 2     6
2. FIZK Fizika 1. AO O 2 2     6
3. GEOD Geodezija 1. NS O 2 2     6
4. GRK1 Građevinske konstrukcije 1 1. NS O 2 2     6
5. GRMA Građevinski materijali 1. NS O 2 2     6
6. MAT2 Matematika 2 2. AO O 2 2     6
7. OMAT Mehanika i otpornost
materijala
2. NS O 3 3     7
8. GRK2 Građevinske konstrukcije 2 2. NS O 2 2     6
9. NACG Nacrtna geometrija 2. NS O 2 2     5
10. ININ Informatika za inženjere 2. AO O 2 2     6
Ukupno časova
(predavanja/vežbe + DON/ ostali časovi)
i bodovi na godini
315 315     60
Ukupno časova aktivne nastave na godini 630    
DRUGA GODINA
11. TENG Tehnički engleski jezik 3. AO O 2 1     4
12. HIDR Hidrotehnika 3. NS O 2 2     5
13. PRIM Primena računara 3. NS O 2 2     5
14. STK1 Statika konstrukcija 1 3. NS O 2 2     6
15. SAO1 Saobraćajnice 1 3. NS O 2 2     5
Predmet izbornog bloka 1.
16. GMEH Građevinska mehanizacija 3. SA IB 1 1     5
17. EKOL Ekologija 3. SA IB 1 1     5
18. MDK1 Metalne i drvene
konstrukcije 1
4. NS O 2 2     5
19. BET1 Betonske konstrukcije 1 4. NS O 2 2     6
20. MTFU Mehanika tla i fundiranje 4. NS O 2 3     6
Predmet izbornog bloka 2.
21. GREK Građevinska ekonomija 4. SA IB 1 1     5
22. UPRK Upravljanje kvalitetom u
građevinarstvu
4. SA IB 1 1     5
Predmet izbornog bloka 3.
23. STK2 Statika konstrukcija 2 4. SA IB 2 2     8
24. SAO2 Saobraćajnice 2 4. SA IB 2 2     8
Ukupno časova
(predavanja/vežbe + DON/ ostali časovi)
i bodovi na godini
300 300     60
Ukupno časova aktivne nastave na godini 600    
TREĆA GODINA
25. ORGR Organizacija građenja 5. SA O 3 3     6
26. ZAVR Završni radovi i
unutrašnje instalacije
5. SA O 3 3     6
27. TEHN Tehnologija građenja 5. SA O 3 3     6
Predmet izbornog bloka 4.
28. MDK2 Metalne i drvene
konstrukcije 2
5. SA IB 2 2     7
29. BET2 Betonske konstrukcije 2 5. SA IB 2 2     7
Predmet izbornog bloka 5.
30. SOGR Softveri u građevinarstvu 5. SA IB 2 2     5
31. UPIN Upravljanje investicijama 5. SA IB 2 2     5
32. ZBNR Zaštita i bezbednost
na radu
6. SA O 2 2     4
33. REGA Regulativa u
građevinarstvu
i arhitekturi
6. SA O 2 2     4
Predmet izbornog bloka 6.
34. STOG Savremene metode
tehnologije i
organizacije građenja
6. SA IB 3 5     6
35. SAKN Savremene konstrukcije 6. SA IB 3 5     6
36. STPR Stručna praksa 6. SA IB       3 3
37. DIPL Diplomski rad 6. SA IB       10 13
Ukupno časova
(predavanja/vežbe + DON/ ostali časovi)
i bodovi na godini
300 300   195 60
Ukupno časova aktivne nastave na godini 600    
Ukupno časova aktivne nastave,
ostali časovi i bodova za sve godine studija
1830