ГЕОДЕТСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГЕОДЕЗИЈА - ГЕОМАТИКА

Само по ВГГШ

Мастер струковне студије - Стручна пракса

Датум
објављивања
Погледајте увећано (леви клик)
или преузмите материјал (десни клик>save link as...)
Величина
документа
25.02.2023. Пријава стручне праксе 1
у II семестру школскe 2022/23. годинe
130 kb
25.02.2023. Пријава стручне праксе 2
у IV семестру школскe 2022/23. годинe
134 kb

СТРУЧНА ПРАКСА 1
ПОДЕЛА СТУДЕНАТА ПО МЕНТОРИМА

Ред. бр.

Презиме и име

Број 

инд.

Ментор у Школи

1.

Матејић Јован  

М1/17

др Слободан Панџић 

2.

Тодоровић Павле           

М501/22

3.

Јоксимовић Ненад         

М515/21

 др Славољуб Томић

4.

Радуновић Марина       

М508/22

5.

Арсић Александар         

М511/22

6.

Ђурђевић Никола           

М510/22

 др Рајко Савановић

7.

Ивановић Давор             

М514/22

8.

Аврамовић Вера             

М24/19

др Марија Савановић

9.

Рашчанин Алекса           

М506/22

10.

Јаковљевић Љубиша    

М505/22

др Зоран Срдић

11.

Трајковић Александар 

М509/22

12.

Васиљевић Војислав     

М515/22

13.

Јазвин Јована   

М516/22

14.

Симић Марија 

М503/22

др Стеван Радојчић

15.

Марковић Марко           

М504/22

16.

Петровић Драгица         

М517/22

17.

Миливојевић Нела        

М518/22

Студенти су у обавези да се у што краћем року јаве додељеном ментору.

 

СТРУЧНА ПРАКСА 2
ПОДЕЛА СТУДЕНАТА ПО МЕНТОРИМА

Ред. бр.

Презиме и име

Број

инд.

Ментор у Школи

1

Јовић Никола

М507/21

др Слободан Панџић

2

Петровић Марко

М533/21

3

Дрљан Кристина

М22/19

др Славољуб Томић

4

Чукановић Никола

М49/20

5

Вукотић Владимир

М528/21

6

Павловић Душан

М23/18

др Рајко Савановић

7

Петровић Александар

М532/21

8

Аврамовић Вера

М24/19

др Марија Савановић

9

Јанићијевић Драгана

М531/21

10

Живановић Александар

М520/22

11

Страхињић Драгана

М523/21

др Зоран Срдић

12

Јовановић Јелена

М529/21

13

Деспотовић Душан

М502/22

14

Раденовић Братислав

М510/21

др Стеван Радојчић

15

Сарић Божидар

М524/21

16

Ђокић Маја

М525/21

Студенти су у обавези да се у што краћем року јаве додељеном ментору.

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ II СЕМЕСТРА
(ПРВА ГОДИНА) МАСТЕР СТУДИЈА

СТРУЧНА ПРАКСА 1

Курикулумом студијског програма мастер струковних студија Геодезија-Геоматика предвиђено је да студенти у II семестру обаве Стручну праксу 1 у трајању од 90 часова. Спроводи се у организацијама, предузећима и установама које су надлежне за катастар непокретности, геодетски премер или им је основна делатност примењена геодезија у инжењерско-техничким областима. Има за циљ оспособљавање студената за самосталан рад, продубљавање практичних и теоретских знања и вештина, и овладавање са прописаним процедурама и поступцима у редовним активностима наведених институција и организација. Стручна пракса 1 се обавља по свему у складу са Статутом Академије и другим правним актима.
Обављањем стручне праксе остварује се продубљено познавање правних норми, процедура и поступака у области катастра непокретности, катастра водова, државног премера, уређења земљишне територије, инжењерско техничким областима и оспособљеност за њихово спровођење у пракси, као и способност за самостално решавање свих стандардних задатака у овим областима.
Стручна пракса 1 се спроводи кроз самостални практични рад студената на решавању конкретних практичних задатака и смостално спровођење прописаних процедура и поступака. Изводи се под менторским руковођењем наставника Школе и одређеног ментора у установи или предузећу. У току извођења стручне праксе студент води дневник и израђује Елаборат стручне праксе.
Стручна пракса се не оцењује бројчаном оценом, већ се само констатује њена успешна реализација увидом у дневник стручне праксе, елаборат стручне праксе, усмене одбране елабората стручне праксе и мишљења ментора у институцији или предузећу у којем је реализована стручна пракса. На основу тога студент стиче предвиђен број ЕСПБ бодова.
Детаљна упутства за обављање стручне праксе, вођење дневника стручне праксе и израду елабората стручне праксе студенти ће добити од стране додељеног ментора из редова наставника.

ОБЛАСТИ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ

школске 2022/2023. године

•    Државни премер
•    Катастар непокретности
•    Катастар водова
•    Геодетске мреже
•    Геоинформациони системи
•    Инжењерска геодезија
•    Деформациона анализа
•    Фотограметрија
•    Картографија

ПРОЦЕДУРА ПРИЈАВЉИВАЊА:
•    Студент се опредељује за област Стручне праксе 1.
•    Пријављивање области Стручне праксе 1 се мора обавити до 03.03.2023. године. Истовремено студент пријављује и фирму где ће обавити Стручну праксу.
•    Пријављивање се врши попуњавањем пријаве која се налази на сајту Геодетског пододсека ВГГШ и достављањем Александру Стаменов лично или на мејл адресу: aleksandarstamenov@vggs.rs
•    Запослени студенти, који студирају уз рад, Стручну праксу обављају у организацији или установи где су запослени, у оквиру својих функционалних дужности.
•    Стручну праксу пријављују студенти II семестра струковних мастер студија.
•    Ментори из редова наставника Школе за реализацију Стручне праксе ће бити накнадно одређени, у складу са изабраним областима и бројем пријављених студената.
•    Студенти ће се на реализацију Стручне праксе упућивати уз одговарајући акт АТУСС и Одсека ВГГШ, а истовремено АТУСС ће са организацијом или установом у којој ће се ова активност реализовати склапати одговарајући уговор о пословно-техничкој сарадњи.
•    Студенти који се определе за обаљање Стручне праксе у организационим једницама Републичког геодетског завода пријављују се додељеном ментору и чекају сaгаласност надлежног оргна Републичког геодетског завода за обављање стручне праксе.
•    Организација или установа у којој ће се реализовати Стручна пракса ће из редова својих запослених одредити ментора, који најмање треба да има звање дипломираног инжењера геодезије.
•    За организацију реализације Стручне праксе, као и одређивање ментора из редова наставника Школе одговоран је наставник др Стеван Радојчић.
•    Неопходно је да се Пријава Стручне праксе читко и прецизно попуни, са свим траженим подацима.
•    Обавезно навести функционалну мејл адресу и контакт телефон ради неопходних контаката са додељеним ментором.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ IV СЕМЕСТРА
(ДРУГА ГОДИНА) МАСТЕР СТУДИЈА

 

ОБАВЕЗЕ СТУДЕНАТА У IV СЕМЕСТРУ

•    Изборни предмет:
•    Пројекат из државног премера и катастра непокретности,
•    Пројекат из инжењерске геодезије и
•    Пројекат из фотограметрије и картографије.
•    Стручна пракса;
•    Полагање преосталих испита;
•    Примењени истраживачки рад;
•    Завршни (мастер) рад.

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ:

Студенти се у складу са својим опредељењем, склоностима и могућностима опредељује за један од три понуђена изборна предмета:
•    Пројекат из државног премера и катастра непокретности,
•    Пројекат из инжењерске геодезије и
•    Пројекат из фотограметрије и картографије.
Реализација изабраног предмета треба да се ослања на до сада стечена знања из изабране области, а реализује се према принципима и методологији усвојеним кроз предмете Методологија пројектовања у геодезији и Пројектовање у државном премеру и катастру или Пројектовању геодетских радова у инжењерству. Огледа се у самосталној изради одговарајуће пројектне документације на основу конкретног пројектног задатка из изабране области. Реализује се уз менторски надзор и помоћ предметног наставника. Израђени пројекат се брани, чиме се полаже испит и на основу чега се добија оцена из овог предмета.
Специфичности предмета:
•    Пројекат из државног премера и катастра
•    Оспособљавање студента за израду стандардних пројеката геодетских радова у области државног премера, као и израда пројеката израде и одржавања катастра непокретности.
•    Студенти су оспособљени да на основу стечених знања могу израђивати стандардне пројекте геодетских радова у државном премеру, као и да могу израђивати пројекте оснивања и одржавања катастра непокретности на нивоу једне катастарске општине уз максималну примену стечених практичних знања и вештина.
•    Пројекат из инжењерске геодезије
•    Оспособљавање будућих мастер инжењера геодезије за израду геодетских пројеката из области инжењерске геодезије.
•    Кроз практичан рад студенти самостално израђују геодетске пројекте из инжењерске геодезије. При изради пројеката се прати технолошки развитак мерне технике и метода рада, а све у складу са важећим прописима и стандардима.
•    Пројекат из фотограметрије и картографије
•    Оспособљавање студента за израду пројеката за потребе израде стандардних фотограметријеких производа (ДМТ, ДКТП и ДОФ) или за креирање пројекта израде дигиталне картографске базе података и његову имплементацију.
•    Самостална израда пројеката за реализацију стандардних фотограметријских процедура прикупљања података о простору, орторектификација и укључивање добијених података у ГИС, односно оспособљеност за самосталну израду пројекта дигиталне картографске базе података и његову имплементацију.

Детаљна упутства о реализацији активности везаних за овај предмет студентима ће дати предметни наставници.


СТРУЧНА ПРАКСА 2

Курикулумом студијског програма мастер струковних студија Геодезија-Геоматика предвиђено је да студенти у IV семестру обаве Стручну праксу 2 у трајању од 90 часова. Спроводи се у организацијама, предузећима и установама које су надлежне за катастар непокретности, геодетски премер или им је основна делатност примењена геодезија у инжењерско-техничким областима. Има за циљ оспособљавање студената за самосталан рад, продубљавање практичних и теоретских знања и вештина, и овладавање са прописаним процедурама и поступцима у редовним активностима наведених институција и организација, истовремено сагледавајући потенцијалне проблеме и специфичности који могу бити предмет Примењеног истраживачког рада. Стручна пракса 2 се обавља по свему у складу са Статутом Академије и другим правним актима.
Обављањем стручне праксе остварује се продубљено познавање правних норми, процедура и поступака у области катастра непокретности, катастра водова, државног премера, уређења земљишне територије, инжењерско техничким областима и оспособљеност за њихово спровођење у пракси, као и способност за самостално решавање свих стандардних задатака у овим областима.
Стручна пракса 2 се спроводи кроз самостални практични рад студената на решавању конкретних практичних задатака и смостално спровођење прописаних процедура и поступака. Изводи се под менторским руковођењем наставника Школе и одређеног ментора у установи или предузећу. У току извођења стручне праксе студент води дневник и израђује Елаборат стручне праксе.
Стручна пракса се не оцењује бројчаном оценом, већ се само констатује њена успешна реализација увидом у дневник стручне праксе, елаборат стручне праксе, усмене одбране елабората стручне праксе и мишљења ментора у институцији или предузећу у којем је реализована стручна пракса. На основу тога студент стиче предвиђен број ЕСПБ бодова.
Детаљна упутства за обављање стручне праксе, вођење дневника стручне праксе и израду елабората стручне праксе студенти ће добити од стране додељеног ментора из редова наставника.

ПРИМЕЊЕНИ ИСТРАЖИВАЧКИ РАД (ПИР)

Циљ примењеног истраживачког рада је припрема студента за израду завршног мастер рада, а одвија се кроз упознавање са методологијом решавања конкретних практичних проблема и задатака из изабране области геодетског инжењерства, на основу чега се израђује одговарајући семинарски рад са темом која која треба да претходи изради мастер рада. Циљ ове активности је и да студенту омогући свеобухватно сагледавање практичних проблема и задатака у изабраној ужој области и олакша дефинисање конкретног садржаја мастер рада.
Студент, након обављене Стручне праксе 2, у сарадњи са ментором из редова наставника и стручњацима одговарајуће институције или предузеће које се бави изабраном области геодетског инжењерства (од којих један треба да буде именован као ментор из привреде) идентификује потенцијалне практичне проблеме и задатке чије решавање може да буде предмет мастер рада.
На основу тога студент израђује семинарски рад на изабрану тему који садржи преглед литературе из изабране области, идентификацију проблема који се решава, опис метода за решавање проблема, закључке и предлог садржаја мастер рада.
У зависности од теме, део примењеног истраживачког рада може се обавити на терену, градилишту, служби за катастар непокретности, у бироима или у метролошким лабораторијама, институцијама и сл.
ПИР је самосталан рад студента на изради семинарског рада уз редовне консултације са изабраним наставником (ментором) и ментором из привреде.
Ментори дају упутства студенту, упућују га на одређену литературу и усмеравају га у циљу израде квалитетног семинарског рада.
Поред консултација са ментором, студент обавља и консултације и са другим наставницима и стручњацима из институција и предузећа које се баве проблематиком из области теме рада.
Завршени семинарски рад студент предаје наставнику на преглед и оцену. По успешном завршетку овог предмета студент пријављује мастер рад са предложеном темом.

ОБЛАСТИ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ И ПРИМЕЊЕНОГ ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА

школске 2022/2023. године

•    Државни премер
•    Катастар непокретности
•    Катастар водова
•    Геодетске мреже
•    Геоинформациони системи
•    Инжењерска геодезија
•    Деформациона анализа
•    Фотограметрија
•    Картографија

ПРОЦЕДУРА ПРИЈАВЉИВАЊА:
•    Студент се опредељује за област Стручне праксе 2, а у IV семестру истовремено и за област Примењеног истраживачког рада. Ове податке уноси у пријаву коју предаје.
•    Пријављивање области Стручне праксе 2/Примењеног истраживачког рада се мора обавити до 3.3.2023. године. Истовремено студент пријављује и фирму где ће обавити Стручну праксу/ Примењени истраживачки рад.
•    Пријављивање се врши попуњавањем пријаве која се налази на сајту Геодетског пододсека ВГГШ и достављањем Александру Стаменов лично или на мејл адресу: aleksandarstamenov@vggs.rs
•    Запослени студенти, који студирају уз рад, Стручну праксу и Примењени истраживачки рад обављају у организацији или установи где су запослени, у оквиру својих функционалних дужности.
•    Стручну праксу пријављују студенти IV семестра струковних мастер студија.
•    Ментори из редова наставника Школе за реализацију Стручне праксе/Примењеног истраживачког рада ће бити накнадно одређени, у складу са изабраним областима и бројем пријављених студената.
•    Студенти ће се на реализацију Стручне праксе/Примењеног истраживачког рада упућивати уз одговарајући акт АТУСС и одсека ВГГШ, а истовремено АТУСС ће са организацијом или установом у којој ће се ова активност реализовати склапати одговарајући уговор о пословно-техничкој сарадњи.
•    Студенти који се определе за обаљање Стручне праксе у организационим једницама Републичког геодетског завода пријављују се додељеном ментору и чекају сaгаласност надлежног оргна Републичког геодетског завода за обављање стручне праксе.
•    Организација или установа у којој ће се реализовати Стручна пракса/Примењени истраживачки рад ће из редова својих запослених одредити ментора, који најмање треба да има звање дипломираног инжењера геодезије.
•    За организацију реализације Стручне праксе/Примењеног истраживачког рада, као и одређивање ментора из редова наставника Школе одговоран је наставник др Стеван Радојчић.
•    Неопходно је да се Пријава Стручне праксе и области Примењеног истраживачког рада, читко и прецизно попуни, са свим траженим подацима.
•    Обавезно навести функционалну мејл адресу и контакт телефон ради неопходних контаката са додељеним ментором.