Geodetski odsek

Studijski program: GEODEZIJA - GEOMATIKA

Samo po VGGŠ

Fotogrametrija i daljinska detekcija


R.b. Pogledajte uvećano (levi click)
ili preuzmite materijal (desni click>save link as...)
Veličina
dokumenta
1 Opis predmeta - Akreditovani program iz 2017. godine 122 kb
2 Opis predmeta - Akreditovani program iz 2012. godine 175 kb
3 Opis predmeta - Akreditovani program iz 2007. godine 148 kb

 

12.10.2016.

FOTOGRAMETRIJA I DALJINSKA DETEKCIJA
PLAN VEŽBI ZA 2016/17. GODINU

Ukupan
broj
radnih
nedelja

Ukupno
zadataka

Prvi
zadatak

Drugi
zadatak

Treći
zadatak

Predaja
elaborata

Kolokvijum
13 3
Broj
nedelja
za izradu
pojedinih
zadataka
3 3 5 1 1
Potreban
materijal
za izradu
zadataka
Tekst zadatka  (kopija topografske karte),
dzepni računar,
pribor za crtanje,
beli papir A4,
flomasteri crne i crvene boje, milimetarski papir.
Tekst zadatka, uputstvo za izradu zadatka,
dzepni računar,
beli papir A4.
Tekst zadatka,
uputstvo za izradu zadatka (dobija se na vežbama),
beli papir A4.
Termin će biti naknadno i blagovremeno objavljen. Termin će biti naknadno i blagovremeno objavljen.

Napomena: studenti treba da vode računa o planu rada i blagovremeno nabavljaju tekst zadatka i ostali prateći pribor.


 

12.10.2016.

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE V SEMESTRA

Uspešnost studenata u savladavanju gradiva predmeta
"Fotogrametrija i daljinska detekcija" kontinuirano se prati tokom semestra,
a čine je sledeće komponente:

  • prisustvo svim oblicima nastave (predavanja i vežbanja),
  • uspešno i samostalno urađeni zadaci i
  • provera usvojene materije – KOLOKVIJUM.

Na osnovu ovih elemenata savladavanja gradiva dolazi se do sledećih rezultata svakog studenta:

Uslov za dobijanje potpisa i izlazak na ispit ispunjava onaj student koji sakupi
najmanje 27 poena, i  to:

    broj poena
1 za prisustvo predavanjima
za prisustvo vežbanjima
min 1,  max  2
min 1,  max  3
2 uspešno i samostalno urađeni zadaci min 5, max 10
3 rezultat na kolokviju min  20, max 40

Napomene:

  • Uspešnost i samostalnost izrade zadataka ocenjuje se pregledom zadataka i   odbranom eleborata (usmena provera).
  • Na kolokvijumu,  koji se polaže posle pozitivno ocenjenog elaborata, zastupljeni su zadaci (iz elaborata) i pitanja (materija obrađena na predavanjima).
    Netačni odgovori se ne boduju negativnim poenima.
  • Student ne može pristupiti usmenom ispitu ukoliko nije ispunio gore navedene predispitne obaveze.
  • Na kolokvijumu student može da koristi pribor za pisanje i dzepni računar.

Beograd, Oktobar 2016.

 Predmetni nastavnik