Geodetski odsek

Studijski program: GEODEZIJA - GEOMATIKA

Samo po VGGŠ

Osnovi fotogrametrije


R.b. Pogledajte uvećano (levi click)
ili preuzmite materijal (desni click>save link as...)
Veličina
dokumenta
1 Opis predmeta - Akreditovani program iz 2017. godine 125 kb
2 Opis predmeta - Akreditovani program iz 2012. godine 180 kb
3 Opis predmeta - Akreditovani program iz 2007. godine 153 kb

 

22.02.2017.

OBAVEŠTENJE  ZA STUDENTE  IV SEMESTRA

Predmet: OSNOVI FOTOGRAMETRIJE

Uspešnost studenata u savladavanju gradiva predmeta  Osnovi fotogrametrije 
kontinuirano se prati tokom semestra, a čine je sledeće komponente:

1. prisustvo svim oblicima nastave (predavanja i vežbanja),
2. uspešno i samostalno urađeni zadaci i
3. provera usvojene materije – KOLOKVIJUM.

Na osnovu ovih elemenata savladavanja gradiva dolazi se do sledećih rezultata svakog studenta:
- uslov za dobijanje potpisa i izlazak na ispit ispunjava onaj student koji ostvari
   najmanje 27 poena, i to:

    broj poena
1 za prisustvo predavanjima
za prisustvo vežbanjima
min 1,  max  2
min 1,  max  3
2 uspešno i samostalno urađeni zadaci min 5, max 10
3 rezultat na kolokviju min  20, max 40

Napomene:

  • Uspešnost i samostalnost izrade zadataka ocenjuje se pregledom zadataka i odbranom eleborata (usmena provera).
  • Na kolokvijumu, koji se polaže posle pozitivno ocenjenog elaborata, zastupljeni su zadaci (iz elaborata) i pitanja (materija obrađena na predavanjima). Netačni odgovori se ne boduju negativnim poenima.
  • Student ne može pristupiti usmenom ispitu ukoliko nije ispunio gore navedene predispitne obaveze.
  • Na kolokvijumu student može da koristi pribor za pisanje i dzepni računar.

Beograd, Februar 2017.

Beograd, Februar 2017.