ВИСОКА ГРАЂЕВИНСКО · ГЕОДЕТСКА ШКОЛА БЕОГРАД

Само по ВГГШ

септембар
2020.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКО - УМЕТНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
ОДСЕК
ВИСОКА ГРАЂЕВИНСКО - ГЕОДЕТСКА ШКОЛА

К О Н К У Р С
ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ

Конкурс се расписује за студијске програме мастер струковних студија Грађевинско инжењерство у високоградњи (32) и Геодезија - Геоматика (32)

Пријављивање кандидата врши се у студентској служби од 7.9.2020. до 18.9.2020. сваког радног дана од 9:00 - 14:00 часова. Приликом пријаве на конкурс кандидати прилажу следећа документа (неоверене фотокопије а оригинали на увид):

 • Диплома и Додатак дипломи о завршеним основним струковним студијама или Уверење о дипломирању и Уверење о положеним испитима на основним струковним студијама
 • Извод из матичне књиге рођених
 • Пријавни лист (добија се у Школи)
 • Доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс у износу од 3.000,00 РСД

Привремена ранг листа за сваки студијски програм појединачно биће објављена у уторак 22. септембра у 12:00 часова. Приговори на привремену ранг листу се подносе у писаном облику у студентској служби 23. септембра од 11:00-13:00 часова и о њима се решава истог дана. Евентуалне жалбе на решења по приговору подносе се 24.9. председнику Академије. Коначна ранг листа биће објављена у 25. септембра у 15:00 часова. Упис кандидата који су се рангирали у оквиру уписне квоте вршиће се 28, 29. и 30. септембра. Уколико се не упишу сви кандидати вршиће се прозивка неуписаних кандидата са ранг листе 30. септембра у 14:00 часова. Евентуални допунски испит за кандидате који такав испит треба да полажу обавиће се 21. септембра у 11:00 часова.

Уколико преостане слободних места након првог уписног рока Школа ће организовати други уписни рок од 4. до 22. октобра.

Влада Републике Србије није предвидела буџетска места на мастер струковним студијама у школској 2020/21. години. Школарина за држављане Републике Србије износи 144.000,00 РСД а школарина за стране држављане износи 2.000,00 € и може се платити у 12 рата.

 

УСЛОВИ ЗА УПИС
НА МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

Мастер струковне студије може уписати лице које је завршило студије првог степена обима 180 ЕСПБ бодова на студијским програмима Високе грађевинско-геодетске школе у Београду.

Право уписа на мастер струковне студије имају и кандидати који су завршили студије првог степена обима 180 ЕСПБ бодова на студијским програмима који припадају техничко-технолошком пољу, на другој акредитованој високошколској установи, под условом да се наставни планови и програми тих студијских програма поклапају са наставним плановима и програмима студијских програма Високе грађевинско-геодетске школе у Београду у одговарајућој мери.

Мастер струковне студије може уписати и лице које је завршило основне студије у четворогодишњем трајању по прописима који су важили до 10.09.2005. године.

 

МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ
РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА

Редослед кандидата за упис утврђује се на основу:

 • опште просечне оцене остварене на основним студијама,
 • дужине студирања у месецима (уколико студент заврши студије у редовном року или раније рачуна се да је студирао 36 месеци; студентима који су дипломирали са 5 семестара па касније уписали шести семестар неће бити урачунато време између дипломирања и уписивања 6. семестра у дужину студија)
 • просечне оцене из следећих предмета:

  За студијски програм Грађевинско инжењерство у високоградњи:

  Статика конструкција 1,
  Бетонске конструкције 1,
  Металне и дрвене конструкције 1,
  Механика тла и фундирање

  За студијски програм Геодезија – Геоматика:

  Државни премер и основи катастра,
  Практична геодезија 2,
  Геодетске мреже у инжењерству,
  Основи инжењерске геодезије

 • резултата постигнутог на допунском испиту ако се такав испит организује (важи за свршене студенте сродних високошколских установа којима се признаје више од 150 остварених ЕСПБ бодова)

Уколико студент није полагао предмете Статика конструкција 2 и Бетонске конструкције 2 или Металне и дрвене конструкције 2, вредност ЕСПБ бодова та два предмета одузима се од укупних 180 ЕСПБ бодова приликом коначног рангирања (само за студијски програм Грађевинско инжењерство у високоградњи).

 

ПРИЗНАВАЊЕ ИСПИТА И УВАЖАВАЊЕ ШКОЛАРИНЕ
СА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ СТУДИЈА

Све уплате школарине које су студенти извршили за специјалистичке студије биће уважене тим студентима приликом уписа на мастер студије без обзира када су уплате извршене.

Испити положени на специјалистичким студијама које је изводила ВГГШ признају се на одговарајућим мастер студијским програмима ВГГШ.

Студентима који су положили све испите и обавили специјалистичку праксу на студијским програмима Менаџмент у грађевинарству односно Примењена геодезија и катастар непокретности, признаје се 37 ЕСПБ бодова на првој години одговарајућег студијског програма мастер струкових студија и они могу уписати другу годину студија, под условом да се рангирају у овкиру одобреног броја. Рангирање се врши на исти начин као за упис прве године мастер струковних студија.


 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

 

Грађевинско инжењерство
у високоградњи

Хајдук Станка 2, Београд
011 / 2402-786
069 / 335-3845
vggs@sezampro.rs

 

Геодезија - Геоматика
Милана Ракића 42, Београд
011 / 2411-885
069 / 335-3845
geod@sezampro.rs