VISOKA GRAĐEVINSKO · GEODETSKA ŠKOLA BEOGRAD

Samo po VGGŠ

A K R E D I T O V A N E
MASTER STRUKOVNE STUDIJE

Visoka građevinsko - geodetska škola je PRVA visokoškolska ustanova u Srbiji
(računajući sve fakultete i visoke škole) koja je akreditovala studijske programe master strukovnih studija.

Od školske 2017/18. godine biće moguć upis na dva studijska programa na master strukovnim studijama:

GRAĐEVINSKO INŽENjERSTVO
U VISOKOGRADNjI

120 ESPB - 2 godine
- strukovni master inženjer građevinarstva
   (Struk. mast. inž. građ.)

 

GEODEZIJA - GEOMATIKA
 

120 ESPB - 2 godine
- strukovni master inženjer geodezije
   (Struk. mast. inž. geodez.)

 

 

OBAVEŠETNjE O UPISU U ŠKOLSKOJ 2017/18. GODINI

Obaveštavaju se kandidati koju su konkurisali za upis master strukovnih studija na studijske programe
Građevinsko inženjerstvo u visokogranji i Geodezija - Geomatika da se svi mogu upisati na željeni studijski program.

Mole se svi kandidati da se jave studentskoj službi kako bi bili obavešteni o rasporedu upisa i kompletiranju
dokumentacije za upis. Upis će se vršiti 12. i 13. oktobra.

Nastava na master studijama počinje u ponedeljak 16. oktobra (prema rasporedu objavljenom na sajtu škole).

OBAVEŠTENjE O PRODUŽENOM ROKU ZA PRIJAVU ZA UPIS NA
MASTER STUDIJE U ŠKOLSKOJ 2017/2018. GODINI

Obaveštavaju se kandidati da je produžen rok za prijavljivanje za upis na prvu godinu master studija do 7.11.2017. godine. Rang lista za kandidate koju budu konkurisali u produženom roku biće objavljena 8.11.2017.

Prilikom prijave na konkurs kandidati prilažu sledeća dokumenta (neoverene fotokopije a originali na uvid):

 • Diploma i Dodatak diplomi o završenim osnovnim studijama ili Uverenje o diplomiranju i Uverenje o položenim ispitima na osnovnim studijama
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Prijavni list (dobija se u školi)
 • Dokaz o uplati naknade za prijavu na konkurs u iznosu od 3.000,00 RSD

Vlada Republike Srbije nije predvidela budžetska mesta na master strukovnim studijama u školskoj 2017/18. godini. školarina za državljane Republike Srbije iznosi 144.000,00 RSD a školarina za strane državljane iznosi 2000,00 €.

USLOVI ZA UPIS NA MASTER STRUKOVNE STUDIJE

Master strukovne studije može upisati lice koje je završilo osnovne strukovne studije i ostvarilo 180 ESPB bodova na studijskim programima Visoke građevinsko-geodetske škole u Beogradu.
Pravo upisa na master strukovne studije imaju i kandidati koji su završili osnovne studije i ostvarili najmanje 180 ESPB bodova na studijskim programima neke druge srodne visokoškolske ustanove tehničkih nauka, pod uslovom da se nastavni planovi i programi tih studijskih programa poklapaju sa nastavnim planovima i programima studijskih programa Visoke građevinsko-geodetske škole u Beogradu.
Redosled kandidata za upis utvrđuje se na osnovu:

 • opšte prosečne ocene ostvarene na osnovnim studijama,
 • odužine studiranja u mesecima (ukoliko student završi studije u redovnom roku ili ranije računa se da je studirao 36 meseci; studentima koji su diplomirali sa 5 semestara pa kasnije upisali šesti semestar neće biti uračunato vreme između diplomiranja i upisivanja 6. semestra u dužinu studija)
 • oprosečne ocene iz sledećih predmeta:
 • Za studijski program Građevinsko inženjerstvo u visokogradnji:

  Statika konstrukcija 1,
  Betonske konstrukcije 1,
  Metalne i drvene konstrukcije 1,
  Mehanika tla i fundiranje

  Za studijski program Geodezija - Geomatika:

  Državni premer i osnovi katastra,
  Praktična geodezija 2,
  Geodetske mreže u inženjerstvu,
  Osnovi inženjerske geodezije

Ukoliko student nije polagao predmete Statika konstrukcija 2 i Betonske konstrukcije 2 ili Metalne i drvene konstrukcije 2, vrednost ESPB bodova ta dva predmeta oduzima se od ukupnih 180 ESPB bodova prilikom konačnog rangiranja (samo za studijski program Građevinsko inženjerstvo u visokogradnji)

Studentima koji su položili sve ispite i obavili specijalističku praksu na studijskim programima specijalističkih strukovnih studija Menadžment u građevinarstvu odnosno Primenjena geodezija i katastar nepokretnosti, priznaje se 37 ESPB bodova na prvoj godini odgovarajućeg studijskog programa master strukovih studija i oni mogu upisati drugu godinu studija, pod uslovom da se rangiraju u ovkiru odobrenog broja. Rangiranje se vrši na isti način kao za upis prve godine master strukovnih studija.

DODATNE INFORMACIJE

 

GRAĐEVINSKI ODSEK
Hajduk Stanka 2, Beograd
011/2402-786
vggs@sezampro.rs

 

GEODETSKI ODSEK
Milana Rakića 42, Beograd
011/2411-885
geod@sezampro.rs

 

 

Raspored predmeta po semestrima za studijske programe master strukovnih studija:

Građevinsko inženjerstvo u visokogradnji 

Geodezija-Geomatika