VISOKA GRAĐEVINSKO · GEODETSKA ŠKOLA BEOGRAD

Samo po VGGŠ

Cenovnik usluga škole

NAKNADE ZA USLUGE KOJE PRUŽA VISOKA GRAĐEVINSKO - GEODETSKA ŠKOLA

R.br. NAZIV USLUGE IZNOS (RSD)
1 ŠKOLARINA - osnovne studije 66000,00
Samofinansirajući studenti koji prvi put upisuju godinu ne plaćaju prenete ispite iz prethodne godine. Školarinu je moguće platiti u četiri rate po sledećoj dinamici plaćanja:  
     1. RATA (Plaća se prilikom upisa godine) 27000,00
     2. RATA (Plaća se pre januarsko - februarskog ispitnog roka) 13000,00
     3. RATA (Plaća se pre aprilskog ispitnog roka) 13000,00
     4. RATA (Plaća se pre junskog ispitnog roka) 13000,00
2 OBNOVA GODINE 1100,00 x ESPB
Plaćaju se ESPB bodovi svih nepoloženih ispita.
Ukoliko je iznos veći od 27000,00 moguće je plaćanje na rate.
3 PRENETI ISPITI IZ PRETHODNIH GODINA 1100,00 x ESPB
Studenti koji se finansiraju iz budžeta plaćaju sve zaostale ispite iz prethodnih godina
4 PRIJAVLJIVANJE ISPITA 800,00
Prijavu ispita plaćaju samofinansirajući studenti i studenti koji su obnovili godinu a studenti koji se finansiraju iz budžeta plaćaju prijavu onih ispita koje su preneli iz prethodnih godina
5 NAKNADNO PRIJAVLJIVANJE ISPITA (po ispitu) 1600,00
6 PRIJAVLJIVANJE DIPLOMSKOG ISPITA 1000,00
7 UVERENJE O POLOŽENIM ISPITIMA 1000,00
8 DIPLOMA, DODATAK DIPLOME i UVERENJE  O DIPLOMIRANJU 4000,00
9 PRIZNAVANJE ISPITA SA DRUGIH VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA (po ispitu) 900,00
10 DUPLIKAT DIPLOME 2000,00
11 DUPLIKAT DODATKA DIPLOMI 2000,00
12 DUPLIKAT UVERENJA O DIPLOMIRANJU 1000,00
13 DUPLIKAT INDEKSA 700,00
14 PROMENA STUDIJSKOG PROGRAMA 3500,00
15 ISPISIVANJE IZ ŠKOLE 1500,00
16 POTVRDE BIVŠIM STUDENTIMA I OSTALE NESTANDARDNE POTVRDE 1000,00
17 PODIZANJE DOKUMENATA NA REVERS 500,00
18 POLAGANJE DODATNIH ISPITA NA OSNOVNIM STUDIJAMA
(plaća se po broju ESPB bodova ispita koji se polažu)
1100,00 x ESPB
19 ŠKOLARINA - specijalističke  studije (moguće je plaćanje u 4 rate) 98000,00
20 POLAGANJE DODATNIH ISPITA NA SPECIJALISTIČKIM STUDIJAMA 10000,00
21 UPIS ŠESTOG SEMESTRA ZA STUDENTE KOJI SU DIPLOMIRALI SA PET SEMESTARA 31000,00
22 POLAGANJE STRUČNOG ISPITA 26000,00
23 NOSTRIFIKACIJA DIPLOME STEČENE U INOSTRANSTVU 40000,00
24 OBNOVA STATUSA STUDENTA 3000,00
Plaćaju studenti treće godine koji su položili sve ispite a nisu obavili stručnu praksu i/ili odbranili diplomski rad i studenti specijalističkih studija koji ne diplomiraju u školskoj godini u kojoj su upisali studije.

SVE UPLATE VRŠE SE NA ŽIRO RAČUN ŠKOLE:
840-1918666-13