VISOKA GRAĐEVINSKO · GEODETSKA ŠKOLA BEOGRAD

Samo po VGGŠ

Cenovnik usluga škole

Visina naknade troškova koje studenti uplaćuju na žiro račun škole na ime školarine, ispita i dr.
za školsku 2011/2012. godinu

R.br. Naziv Usluge Iznos (Din.)
1. Školarina  
za studente koji plaćaju školarinu, a prvi put upisuju godinu studija plaća se cela školarina (66.000,00 dinara) a ne plaćaju se ispiti iz prethodne godine 66.000,00
- za sve studente koji ponovo upisuju istu godinu studija bez obzira na
  status - obnova upisa
Zbir bodova  ×
1.100,00
Upis šestog semestra
Studenti koji su diplomirali sa pet semestara
31.000,00
Studenti čije se školovanje finansira iz budžeta plaćaju sve zaostale ispite Zbir bodova  ×
1.100,00
2. Prijavljivanje ispita  
Studenti koji plaćaju školarinu 800,00
Studenti čije se školovanje finansira iz budžeta, a koji ponove upis u istu godinu studija 800,00
Studenti čije se školovanje finansira iz budžeta, a koji nemaju pravo polaganja ispita iz tekuće godine, zbog nepoloženih ispita iz prethodne godine, plaćaju prijavu ispita iz tekuće godine 800,00
Studenti koji kasne sa prijavom ispita doplaćuju 800,00
Posle tri neuspela polaganja, studenti, bez obzira na status, ispit polažu pred ispitnom komisijom i naknadu za polaganje ispita MNOŽE sa TRI  
Diplomski ispit 1000,00
3. Troškovi za priznavanje ispita položenih na višim školama i fakultetima
(po ispitu)
900,00
4. Izdavanje duplikata indeksa 700,00
5. Ispisivanje iz škole 800,00
6 Izdavanje uverenja o položenim ispitima 1000,00
7. Izdavanje uverenja o diplomiranju 1000,00
8. Troškovi izrade i izdavanja diplome 3000,00
9. Polaganje stručnog ispita 26000,00
10. Nostrifikacija diplome stečene u inostranstvu 40000,00

 

Način plaćanja školarine

Studenti koji prvi put upisuju godinu studija školarinu mogu platiti u četiri rate
Ovaj cenovnik se primenjuje od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Škole.
Rate Studenti koji se prvi put upisuju u godinu studija Studenti koji obnavljaju
upis u godinu studija
Studenti koji su diplomirali sa pet semestara, a upisuju šesti semestar
Prva rata prilikom  upisa u zimski semestar 27.000,00 Ako je iznos veći od 26.000,00 može se platiti u više rata.
Broj rata zavisi od iznosa obnove.
16.000,00
Druga rata (pred januarsko-februarski ispitni rok) 13.000,00 15.000,00
Treća rata (pred aprilski ispitni rok) 13.000,00  
Četvrta rata (pred junski ispitni rok) 13.000,00  

 

Žiro račun škole

VISOKA GRAĐEVINSKO - GEODETSKA ŠKOLA Beograd

ul. Hajduk Stankova br.2

tekući račun br. 840-1918666-13

poziv na broj 10 - Građevinski odsek

poziv na broj 20 - za Geodetski odsek