VISOKA GRAĐEVINSKO · GEODETSKA ŠKOLA BEOGRAD

Samo po VGGŠ

Osnivanje i razvoj VGGŠ

Visoka građevinsko-geodetska škola je formirana 01.06. 1996. godine, spajanjem tadašnje Više građevinske škole i Više geodetske škole iz Beograda, i od tada funkcioniše kao jedinstvena obrazovna institucija sa dva odseka: Građevinski i Geodetski.

Visoka građevinska škola osnovana je u novembru mesecu 1976. godine, pod nazivom OOUR Viša škola usmerenog obrazovanja građevinske struke u okviru RO Građevinski obrazovni centar, sa još tri OOUR-a: Arhitektonska tehnička škola, Građevinska tehnička škola i Građevinska škola, sa jedinstvenom kadrovskom i računovodstvenom službom u okviru radne zajednice zajedničke službe.

Škola je školovala kadrove koji su dobijali zvanje viši stručni radnik i trajala je četiri semestra. Škola je po tom nastavnom planu i programu upisivala studente zaključno sa školskom 1984/85 godinom. Školske 1986/87 godine Škola postaje Viša građevinska škola i dalje kao OOUR u okviru RO Građevinski obrazovni centar, sve do 1991. godine kada se Centar ukida i svaki OOUR postaje Radna organizacija. Školovanje je trajalo četiri semestra, s tim što su po novom nastavnom planu i programu obrazovani kadrovi imali zvanje INŽENjER GRAĐEVINARSTVA. Školske 1987/88 godine školovanje je prošireno na pet semestara sa istim zvanjem i istim brojem predmeta. Od 1987-2005. godine ukupno je na Građevinskom odseku Više građevinsko-geodetske škole diplomirao 1431 student.

Visoka geodetska škola je ustanovljena Zakonom o osnivanju Više geodetske škole (Sl. glasnik Narodne Republike Srbije br. 23/60) od 18.05.1960. godine, a studije su trajale 4 semestra. Školske 1972. godine prelazi se na studije u trajanju od 5 semestara. Studije na Višoj geodetskoj školi (do 1996. godine) i Geodetskom odseku Više građevinsko-geodetske škole (posle 1996. godine)je do kraja 2005. godine sa uspehom završilo 2805 studenata.

Formiranjem Visoke građevinsko-geodetske škole stvoreni su institucionalni, organizacioni, kadrovski i materijalni uslovi za ubrzano usavršavanje nastavnih programa i korišćenje najsavremenije merne i računarske opreme u obrazovanju građevinskih i geodetskih stručnjaka.

Prateći potrebe građevinske i geodetske struke u našoj zemlji, kao i globalne trendove u obrazovanju (Bolonjska deklaracija), škola je izradila Studiju opravdanosti novog nastavnog plana i programa Više građevinsko-geodetske škole u Beogradu u skladu sa Bolonjskom deklaracijom za potrebe dobijanja saglasnosti Ministarstva prosvete i sporta Vlade Republike Srbije, što je ujedno i samovrednovanje za period 1996.-2002. godina.

Ministarstvo je svojim rešenjem broj 022-05-128/2002-04 od 14.05.2002. godine dalo saglasnost na predloženi Nastavni plan i program Više građevinsko-geodetske škole u Beogradu, i odobrilo trogodišnje studije (6 semestara) na ovoj Školi.

Osnivanjem Arhitektonskog smera, 2003. godine, Viša građevinsko-geodetska škola je zaokružila proces obrazovanja stručnjaka u tri inženjerske oblasti koje su uzajamno povezane: građevinarstvu, arhitekturi i geodeziji.

Visoka građevinsko-geodetska škola je uspešno sprovela postupak akreditacaje u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i ispunila sve kriterijume shodno Pravilniku o standardima i postupku za akreditaciju visokoškolskih ustanova i studijskih programa („Službeni glasnik RS ”, broj 106/06). Na osnovu toga Škola je dobila Uverenje o akreditaciji ustanove kao VISOKE GRAĐEVINSKO-GEODETSKE ŠKOLE STRUKOVNIH STUDIJA, i uverenja o akreditaciju tri studijska programa osnovnih studija: Građevinsko inženjerstvo, Arhitektura i Geodezija - geomatika (odluka Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta br. 612-00-1205/2006-04 od 30.04.2007. godine). Ministarstvo Prosvete Republike Srbije je na osnovu ovog pozitivnog mišljenja Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta izdalo Dozvolu za rad VISOKE GRAĐEVINSKO-GEODETSKE ŠKOLE STRUKOVNIH STUDIJA (broj: 612-00-580/2007-04 od 12.07.2007. godine).

Visoka građevinsko-geodetska škola permanentno sprovodi sve neophodne aktivnosti na daljem poboljšanju kvaliteta nastavnog procesa, prostornih resursa i materijalno-tehničkog obezbeđenja.


 

Uprava Visoke građevinsko • geodetske škole

DIREKTOR ŠKOLE

Prof. dr Vule Aleksić

ZAMENIK DIREKTORA ŠKOLE

Prof.dr Aleksandra Kostić - Milanović

PREDSEDNIK SAVETA ŠKOLE i ŠEF GRAĐEVISNKOG ODSEKA

Prof.dr Goran Ćirović

ZAMENIK PREDSEDNIKA SAVETA ŠKOLE

 

ŠEF GEODETSKOG ODSEKA

Prof. dr Slavoljub Tomić

POMOĆNIK DIREKTORA ZA NASTAVU ZA GRAĐEVINSKI ODSEK

Prof. dr Marko Mirković

POMOĆNIK DIREKTORA ZA NASTAVU ZA GEODETSKI ODSEK

Prof. dr Miroljub Milivojčević

SEKRETAR ŠKOLE

Uroš Radovančev, dipl. pravnik